persmoment 1 juli 2013 - De Warande Turnhout

27 Juli 2013

persmoment 1 juli 2013 - De Warande Turnhout

   Groen Kempen presenteert een nieuw RegiobestuurTijdens de Regiovergadering van juni verkozen de leden van Groen Kempen een nieuwe regiovoorzitter en secretaris. Met eenparigheid van stemmen werden zo Kim Buyst (36 jaar, Ravels) als regiovoorzitter en Nelle Lauwerysen (23 jaar, Merksplas) als regiosecretaris aangesteld. Ze volgen Greet Oris en Vincent Verrydt op, die via hun engagement in het Regioteam hun ervaring ten dienste van de nieuwe ploeg stellen. Groen Kempen dankt Greet en Vincent voor de jarenlange inzet,

Als regiovoorzitter zal Kim Buyst voortaan de politieke lijnen van Groen Kempen uitzetten. Als regiosecretaris zal Nelle Lauwerysen verantwoordelijk zijn voor de praktische werking en partijorganisatie van Groen in de Kempen.

Kim Buyst, Regiovoorzitter

Kim is 36 jaar, woont in Ravels en werkt als leerkracht aan het Sint-Victorinstituut in Turnhout. Ze sloot zich twee jaar geleden aan bij de Ravelse Groen-afdeling. Onmiddellijk werd ze gegrepen door de politieke microbe. Samen met de Ravels groep kwam ze de voorbije maanden uitgebreid in beeld met de verkiezing van 'De Groene Pluim'. Verdraagzaamheid en respect zijn kernbegrippen die Kim hoog in het vaandel draagt.Kim Buyst: "Ik hoop dat mijn communicatieve vaardigheden en menselijke gedrevenheid kunnen helpen om samen met de mensen van het regioteam de regio Kempen in de komende jaren, en zeker in het jaar 2014, nog meer op de politieke kaart te zetten als positief alternatief."contactgegevens: [email protected]

Nelle Lauwerysen, regiosecretaris

Nelle is 23 jaar, woont in Merksplas en studeerde pas af als master in de politieke wetenschappen. Ze werkte actief mee aan de gemeenteraadscampagne in 2012 en weet, als lokaal hoofdleidster bij de Chiro, wat er leeft bij de jeugd.Nelle Lauwerysen: "2014 wordt een belangrijk politiek jaar. Ook de regio's zullen hierin een grote rol spelen en ik wil me ten volle inzetten om van de volgende verkiezingen een succes te maken. Als secretaris kan ik dan ook de voorzitter, het regioteam en rest van de regio. Ik ben jong en nog niet zo lang actief in Groen, maar ik zie deze opdract als een uitdaging die ik zeer graag wil aangaan!"contactgegevens: [email protected]

Regioteam

Kim en Nelle kunnen daarnaast rekenen op de ondersteuning van een Regioteam, dat eerder dit jaar aangesteld werd. Het Regioteam bestaat uit:

 • Dirk Peeters (Oud-Turnhout, Vlaams volksvertegenwoordiger)
 • Greet Bockx (Turnhout, Provincieraadslid)
 • Greet Oris (Oud-Turnhout, schepen)
 • Filip Van den Broeck (Vorselaar, schepen)
 • Rist Heylen (Hulshout, schepen)
 • Peter Verpoorten (Herentals, gemeenteraadslid)
 • Vincent Verrydt (Herentals)
 • Mai Matthé (Rijkevorsel, penningmeester)
 • Bart Cabanier (Turnhout, parlementair medewerker)
 • Dimitri Van Pelt (Hoogstraten, gemeenteraadslid)
 • Simon Horsten (Brussel, opbouwwerker)

 

 

Naar een groenere streekvisie

waarom Groen het nieuwe streekpact niet kan onderschrijven

Bij het Regionaal Socio-economisch Overlegcomité (RESOC) werkt men momenteel aan een nieuw Streekpact voor de periode 2013-2018. Groen vindt het positief dat dit document een periode bestrijkt van 5 jaar. Hieruit blijkt dat planning en visievorming zich aanpassen aan nieuwe inzichten en feitelijkheden die zich aandienen. We steunen ook de aandacht voor zorg (Life sciences) en onderwijs die voor de Kempen echt belangrijk zijn en waarin we ons kunnen onderscheiden en we zijn ook blij dat de rol van het VITO als trekker in de streekontwikkeling is toegenomen (geothermie).

Groen Kempen ondertekende de oproep aan de Vlaamse regering echter niet en waarschuwt tegelijk om niet in bekende valkuilen te trappen op het vlak van industriële ontwikkeling en mobiliteit. Daarnaast willen we ook oproepen om nieuwe wegen in te slaan en bruggen te bouwen naar sectoren en groepen waarmee dat voorheen minder evident was. Omdat daar nog kansen onbenut blijven tot nu toe.

De huidige crisis is naast een bedreiging ook een kantelmoment. Een kans om te kiezen voor een duurzame ontwikkeling in de Kempen, om te kiezen voor een klimaatneutrale economie met veel kansen op bijkomende tewerkstelling. Groen Kempen heeft hoge ambities voor de streek. Een forse uitdaging voor de komende jaren. Groen Kempen is sterk begaan met onze economische toekomst.

milieu en energie

Op dit vlak zien we inderdaad een toonaangevende rol voor de Kempen weggelegd. Niet alleen een voorbeeldregio maar tegelijk een regio met een uitstraling naar de ganse wereld. We maken wel voorbehoud bij het MYRRHA project bij het SCK. Een keuze voor een nieuwe generatie nucleaire reactoren is geen duurzame keuze. Wij opteren om dat geld en de aanwezige (nucleaire) kennis in te zetten in kleinschaliger onderzoek op het vlak van duurzame energie, nucleaire uitstap en de geneeskunde. "Gedurfd en vooruitstrevend" moeten kernbegrippen worden en geen rariteiten.

Gemeenten kunnen een trekkersrol spelen  i.v.m. invoering van alternatieve energie door zelf oude installaties te vervangen door warmtekrachtkoppeling (WKK) voor verwarming van gebouwen, LED- verkeerslichten/verlichting in stappenplan invoeren, wagenpark milieuvriendelijk omschakelen, groene energie uit groenafval (i.s.m. IOK, IOK-containerparken). Gemeenten moeten hun lastenboeken afstemmen op de modernste normen.

Ondersteund door VITO moet de Kempen ook een voortrekkersrol spelen op het vlak van de geothermie. Naast het Vito-project in Mol kan het Ark-project in de Turnhoutse Parkwijk daarin een voorbeeldrol vervullen dat navolging moet krijgen in een uitrol in de buurgemeenten.

Ons open Kempens landschap biedt ook veel mogelijkheden voor groene energie. Windenergie langs de autowegen, zonne-energie, WKK en biomassa in de landbouw, geothermie in de ondergrond.

Kamp C in Westerlo zou voor de gemeenten een stimulans en een motor moeten zijn om lokale duurzame energie en nieuwe bouwconcepten meer ingang te doen vinden met zichtbare realisaties op het terrein. De sector van de sociale huisvesting kan door een intensieve samenwerking komen tot een patrimonium van "passief" woningen. Goed voor de huurders en voor de samenleving.

Logistiek

In Vlaanderen wordt er te veel ingezet op Vlaanderen transitland in het kader van VIA (Vlaanderen in actie). Ondertussen wordt er door verschillende economen gewaarschuwd voor de beperkte meerwaarde van deze keuze op het vlak van tewerkstelling en economische return naar de streek. De doortrekking van de Noord-Zuidverbinding tot in het Noorden (Tilburg) kan voor ons helemaal niet als lange termijn perspectief. Hierdoor wordt er veel doorgaand (zwaar) verkeer aangetrokken en verzameld. Dit bleek tot nu toe ook steeds uit adviezen en rapporten van o.a. de Vlaamse auditor. Waarom dromen we niet hardop over het heropenen van de treinverbinding Turnhout-Tilburg op de lange termijn?

We moeten hier inzetten op de modal shift en niet op het aantrekken van meer automobiliteit en vrachttransport. Uit onderzoek is ook gebleken dat 40 % van het autoverkeer gewoon bestemmingsverkeer is. In het land met dichtste wegennet moeten we niet nog meer wegen aanleggen. We leggen nu al parallelwegen aan (naast bestaande wegen dus) en een parallelweg kan geen missing link zijn.

Ook de Oeso becijferde onlangs wat de gezondheidskosten van het autoverkeer betekent voor de Belgische bevolking: 5 miljard EUR!

Hoogste tijd om het geweer van schouder te veranderen dus.

In de Noorderkempen alleen worden nog 500 ha bijkomende industriegebieden voorzien. De IOK-roep om bijkomende industrie in de zogenaamde 'greenfields' moet nu eindelijk ophouden. Er moeten meer inspanningen geleverd worden om door inbreiding en verweving ook economische activiteiten te integreren in het stedelijk weefsel en de kernen om de buitengebieden te ontzien en niet verder te belasten met ruimte inname en storende automobiliteit. Strategische projecten verdienen in deze context veel meer aandacht en de daarbij horende financiële middelen. Hierdoor kan de mix wonen en werken concreter gestalte krijgen.

Laat ons daarom drie keer nadenken en industriegebieden verdomd goed aanleggen, ontwikkelen en beheren.

De parkings in industriezones en de kavels nemen steeds (te) veel ruimte in. Om die reden verdienen ze dan ook extra zorg vanuit het aandachtspunt van het zuinig ruimtegebruik.  Een multifunctionele invulling voor deze gronden en/of andere aanleg moeten snel resultaten kunnen opleveren en moet kunnen resulteren in meer beschikbare bedrijfsoppervlakte. Ook op bestaande terreinen moet deze oefening gemaakt worden. Ook de groene afwerking van de industriekavels moet een prioriteit worden om de landschappelijke inpassing te garanderen en om ook daar natuurwaarden te creëren (bijen, vlinders).

Een ander project dat we in deze zin afwijzen is het Campina project waarbij de herinvulling van Kievermont aangewend wordt om de Geelse Ring door te trekken. Clusteren van high tech bedrijven en know how kan op andere manieren dan door ze te verbinden met een parallel-autoweg.

Open, groene Kempen

Buitenlandse voorbeelden (Frankrijk, Nederland, Spanje) tonen aan dat 100 % kiezen voor natuur- en landschapsbehoud een motor kan zijn voor streekontwikkeling. Maar ook in Vlaanderen zijn er voorbeelden die ons aantonen wat de meerwaarde van die keuze voor een bevolking kunnen betekenen (cfr. Limburg). Daar moeten we niet alleen  jaloers op zijn maar ook uit leren.

Opvallend is dat haast alle beleidsplannen nog op het einde iets in de marge moeten zeggen over landschappelijke- en natuurwaarden in de Kempen. Eigenlijk moet elk plan die naam waardig daarvan vertrekken want de potenties van een streek zijn bouwstenen om verder mee aan de slag te gaan. Groen, natuur en landschap worden dan motor voor streekontwikkeling.

Herbestemmingen en lopende inrichtingsplannen bieden hiervoor kansen. Regionale landschappen, bosgroepen, natuurverenigingen en de gemeentebesturen kunnen samen aan de slag:

-          De Merode

-          Kamp A te Westerlo

-          raamakkoord in landschap De Liereman

-          afbakening van de landbouw, bos- en natuurstructuren

-          herbebossingsprojecten

-          regionaal, nationaal, internationaal Park Kempen doorstarten niet 'on hold' zetten?

In de Kempen moet de sanering van de historische verontreiniging een permanente opdracht blijven. Denk maar aan de omgeving Mol ? Balen met zijn cadmiumverontreiniging, de sanering van de Nete in het Molse. Het radiumstort in Olen en de zoutverontreiniging in de Laak afkomstig van Tessenderlo-Chemie.

Is dit dromerig Groen? Neen, maar wel eigentijds, vooruitziend en duurzaam ambitieus.

Met een innovatief en meer gedurfd beleid zal deze droom minder utopisch en meer haalbaar zijn dan door sceptici werd gedacht en met meer kansen op te werkstelling. Buitenlandse voorbeelden in Duitsland hebben het aangetoond.

 

1 juli 2013

Kim Buyst

Voorzitter Groen Kempen