Open en groene ruimte

05 Juli 2018

Open en groene ruimte

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. 

Steeds meer mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor mensen van levensbelang.

De klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden is een prioritaire doelstelling. Een cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen, is een snelle vergroening van het energiebeleid.

 

De gemeente is begaan met de natuur

Avontuurlijk groen: op nieuwe speelplekken hoeven geen dure speeltoestellen te staan, maar gaan we aan de slag met avontuurlijk speelgroen. Bij het inrichten van een speelplaats denkt men in eerste instantie aan speelgroen – 'pimp je speelplaats' . Samentuinen wordt gepromoot en mensen worden ondersteund in hun initiatieven. Een stoeptegel uitbreken voor een straattuintje, het inplanten van een boomspiegel of gevelbegroeiing wordt aangemoedigd.

 

Meer natuur- en bosgebied in onze gemeente

De omgevingsvergunning, waarbij bouw- en milieuvergunningen in één procedure worden samengevat, biedt kansen om bij elke bouwaanvraag na te gaan wat de natuurwaarde op het perceel kan zijn waarop gebouwd of verbouwd wordt. Ravels gaat hiermee aan de slag door er bepalingen rond natuurbijdrage in op te leggen, net zoals de bepalingen die bestaan voor parkeerplaatsen, nokhoogtes en energieprestaties. 10% groenblauwe infrastructuur bij ontwikkelingen is hierbij de minimum richtlijn.

Groen wil ruimte terugwinnen op asfalt: er moet plaatsgemaakt worden voor speelgroen, waterbuffering en robuuste plantsoenen.

De waarde van bomen wordt in Ravels opgewaardeerd: er wordt zorgvuldig omgesprongen met het uitreiken van kapvergunningen, er is ruimte voor een begraafbos of een geboortbos en het handhavingsbeleid wordt correct uitgevoerd.

Gezonde lucht is een basisrecht

Minder auto’s in onze gemeente : schoolstraten worden autovrij, inwoners worden gestimuleerd om met de fiets naar het werk, de winkel, de bib,… te gaan.

Meer groen in het dorp: bomen en struiken zijn de stofzuigers van fijn stof en daarom van enorm belang ( zie voorgaande punt).

De komst van grote landbouwbedrijven zorgt vaak voor ongerustheid bij de bevolking. Bij dossiers die een voldoende grote impact hebben op het leefmilieu binnen Ravels wordt de milieuraad gevraagd om advies te verlenen.

De gemeente stelt een boombeheerplan op om boombeleid en boombeheer concreet, transparant, structureel en duurzaam te maken.

De gemeente voert een energiezuinig beleid

Ravels investeert zelf in hernieuwbare energieproductie ( de mogelijkheden zijn legio / we denken ook aan burgerparticipatie).

Ravels verduurzaamt de mobiliteit van personeel en bezoekers.

Ravels maakt een integraal verlichtingsplan pop: aandacht voor relighting, doven van nachtverlichting, slimme lichtsystemen.

De gemeente ondersteunt bedrijven die mee hun schouders willen zetten onder een sterk klimaatbeleid.

 

Ravels kiest voor een duurzaam ruimtelijk beleid

Ravels voert een activeringsheffing in op onbebouwde bouwgronden om te voorkomen dat elders open ruimte aangesneden wordt.

De supermarktparkings worden na de uren gebruikt als buurtparkings.

Ravels kiest ervoor om leegstand te vermijden door een stimuleringsbeleid en een sturend fiscaal beleid.

Ravels kiest ervoor om geen woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.

Pleinen worden niet louter gebruikt als parkeerplaatsen, maar worden met de groentoets indachtig ingericht.

Ravels maakt werk van een lokaal handhavingsbeleid, met een visie en een afsprakenkader met andere handhavingspartners.

Ravels kiest ervoor plastic- vrije gemeente te zijn

We sluiten aan bij de statie-geldalliantie: statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes, om zwerfvuil terug te dringen.

We gaan in gesprek met winkeliers over het bannen van plastic zakjes in hun winkels.