Inspraak van de burger

05 Juli 2018

Inspraak van de burger

Volgens Groen Ravels is de tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin.

Versterking van de lokale democratie is volgens Groen een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven aan burgers. Daarom werkte Groen Ravels een aantal concrete voorstellen uit, die volgens hen de inspraak van de burger zullen verbeteren.                                    

Gemeenteraden

Groen vindt dat de gemeenteraden aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt moeten worden voor de inwoners van de gemeente. Het is tenslotte hier dat belangrijke beslissingen inzake het beleid genomen worden. We denken daarbij aan een live videoverslag van de gemeenteraad. Daarnaast moet er mogelijkheid zijn voor de inwoners om een dringende vraag mondeling te stellen via het spreekrecht van de burger.

Adviesraden

Mensen de kans geven om mee te denken, mee te praten en mee te doen in het lokale beleid kan volgens Groen Ravels onder andere via adviesraden; ze zijn immers een belangrijk democratisch instrument. De ideeën en voorstellen die door de adviesraden worden geformuleerd betekenen een meerwaarde voor het lokale beleid. Een goede werking van de adviesraden versterkt het maatschappelijk draagvlak voor het beleid waardoor er minder weerstand en controverse ontstaan tegen en rond genomen beleidsbeslissingen. Daarom is een opwaardering van deze adviesraden een belangrijk aandachtspunt. 

Groen Ravels zal streven naar een rechtsgeldige samenstelling van de adviesraden zoals bepaald wordt door het Gemeentedecreet. Adviesraden zullen ondersteund worden in het aantrekken van experten en ervaringsdeskundigen om hun adviezen op een professionele wijze te kunnen ondersteunen en formuleren. Dit bevordert de kwaliteit van het beleid via technische/academische kennis en ervaring. Bijkomend is het raadzaam dat de verschillende adviesraden hun werking coördineren, onderling informatie uitwisselen en op een structurele manier de brede bevolking raadplegen.

De adviezen van de verschillende raden worden op de gemeenteraad publiekelijk voorgelezen en besproken. De reden waarom een advies wel of niet aangenomen wordt zal op een transparante manier gecommuniceerd worden aan de leden en de inwoners van Ravels.

 

Burgemeester en schepenen

Groen Ravels is van oordeel dat burgemeester of schepen zijn van een gemeente als Ravels met meer dan 14 000 inwoners een voltijdse job is. Daarom pleit Groen Ravels voor een decumul. Burgemeester en schepenen van Ravels horen deze ambten niet te combineren met een ander politiek mandaat of andere (halftijdse) job.

 

Wijkbudgetten

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Groen Ravels ondersteunt actief via wijkbudgetten burgerinitiatieven. We voorzien waar nodig logistieke en/of personele ondersteuning door de gemeente, maar laten ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid.

Groen Ravels voorziet wijkbudgetten voor initiatieven die een duidelijk positief effect op de buurt hebben. Mensen werken een voorstel uit gesteund door minstens 20 gezinnen en dienen dit bij de gemeente in. Er wordt getoetst of het idee realistisch is en er moet een open activiteit rond georganiseerd worden. De winnende projecten kunnen rekenen op subsidies vanuit de gemeente.

 

Transparante informatie

Informatie moet op een snelle en toegankelijke manier bij de inwoners van Ravels geraken. Groen Ravels pleit naast een duidelijke website waar woonloket, evenementenloket, energieloket … geïntegreerd zijn, ook voor een overzichtelijk en aantrekkelijk gemeenteblad.

Integratie OCMW

Groen Ravels beseft dat deze integratie een aantal gevolgen met zich mee zal brengen en pleit er dan ook voor om volgende basisvoorwaarden in te bouwen in deze integratie:

  • De gemeente staat borg voor een sterk lokaal sociaal beleid, als actor én regisseur, die de sociale grondrechten verzekert. Net zoals in het huidige art. 1 worden die sociale grondrechten wettelijk of decretaal verankerd; 
  • Voldoende financiële ruimte om sociale grondrechten te garanderen;
  • Een apart beleidsdomein voor sociaal beleid;
  • Ruimte voor sterk maatschappelijk werk;
  • Een apart Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité moet naast de beslissing over individuele hulpverleningsdossiers ook advies kunnen geven over het sociaal beleid van gemeente en OCMW. Zo kan de expertise en ervaring die opgebouwd wordt met hulpverleningsdossiers maximaal het sociaal beleid van gemeente en OCMW bevruchten;
  • De opbrengsten van het OCMW-patrimonium mogen enkel worden aangewend ten gunste van het sociaal beleid;
  • Sterk en coherent lokaal sociaal beleid, met een onafhankelijk middenveld en participatie van kansengroepen;
  • Herkenbare (bijv. uniform logo zoals politie) en laagdrempelige dienstverlening onder vorm van een Sociaal Huis.

 

Onderwijs

Groen Ravels pleit voor netoverschrijdend en laagdrempelig CLB – onthaal. Hier kunnen ouders en jongeren éénmaal per maand terecht voor vragen rond gezondheid, opvoeding en onderwijs. Zo brengen we de dienstverlening dicht bij de mensen en krijgen ze laagdrempelig hulp en begeleiding.