Gemeenteraad februari 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

06 Februari 2019

Gemeenteraad februari 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

Gemeenteraadsleden Kim Buyst en Els Potters     Vragen staat vrij … of toch bijna?    

De eerste gemeenteraad voor Groen Ravels is een feit. De toon is gezet. Het was duidelijk nieuw voor ons: bij een stemming kleurden we wegens verwarring van voornamen het bolletje aan van een persoon die niet was voorgedragen ;-) . Toch heeft Groen Ravels als oppositiepartij meteen de vinger aan de groene pols gelegd tijdens haar eerste gemeenteraad. Door tussen te komen en zelf punten op de agenda te zetten, ijveren we vanaf dag één mee voor een warme, zorgzame gemeente, waarin het beleid open dialoog aanspoort en open groene ruimte koestert. Vooral open dialoog en groene ruimte blijken zaken die weinig tot geen weerklank krijgen en waarop we zullen moeten blijven hameren. Hieronder volgt een verslag van het relaas door de ogen van één van onze jongste groenleden die plaatsnam op de publieksbanken.

 

A. Openbaarheid van bestuur en inspraak van de burger

 

Wanneer het reglement van de gemeenteraad werd vastgesteld vroeg Groen om drie punten te verduidelijken in verband met transparantie in het beleid en inspraak van de burger.

 

1. Groen Ravels vraagt om een videostreaming van de gemeenteraad. In het reglement wordt vermeld dat een audiovisuele opname van de gemeente zal worden gemaakt. Deze is op aanvraag ook beschikbaar voor gemeenteraadsleden en inwoners van de gemeente. Dat is zeker positief, maar we zouden een stapje verder willen gaan en de burger echt de kans geven om de beslissingen die de gemeente neemt mee te volgen en dit zo laagdrempelig mogelijk te maken. Vandaar onze vraag: kan de gemeenteraad ook live gestreamd worden (zoals in vele gemeentes reeds gebeurt)?

 

2. Groen Ravels wilt een vragenkwartier voor de burger op de gemeenteraad. Om de participatie van de burger aan de gemeenteraad te verhogen vragen wij om spreekrecht van de burger op de publieksbanken (over de invulling hiervan kan gediscussieerd worden). Ook dit is al in tal van gemeenten mogelijk, Groen vindt dat Ravels hierin niet kan achterblijven.

 

3. Groen Ravels wenst informatieve vragen over het beleid op de gemeenteraadagenda te kunnen zetten. Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid voor oppositie om mondelinge vragen te stellen over het beleid (er is natuurlijk de varia op het einde van de raad, maar hierin mogen volgens het reglement geen vragen gesteld worden over het beleid). Het is echter onze taak als gemeenteraadsleden om de uitvoerende macht te controleren. Hiertoe zullen er toch regelmatig vragen gesteld moeten kunnen worden over beleidsbeslissingen. Daarom wensen wij uitdrukkelijk ook informatieve vragen op de agenda te mogen zetten, naast te nemen gemeenteraadsbeslissingen.

 

De reactie van de meerderheid was eerder lauw. Wat er nu voor handen is en hoe het nu verloopt, vinden zij goed. Over de livestream werd niets meer gezegd. Een vragenkwartier is overbodig omdat de burgers reeds vertegenwoordigd worden door de gemeenteraadsleden. Vragen kunnen dus via hen op de gemeenteraad komen. Bovendien is het belangrijk dat schepenen zich voldoende kunnen voorbereiden.
Tenslotte, informatieve vragen i.v.m. het beleid kunnen ook gesteld worden via andere, schriftelijke kanalen.

 

Wij begrijpen een aantal argumenten zeker, maar Groen vindt ook dat er op deze manier een gebrek is aan streven naar open dialoog en samenwerking – zowel naar de burger toe als naar de oppositie toe. Dit vraagt zeker en vast durf, maar er moet wel verandering in komen. Wij wachten verdere uitleg af over onze drie punten en blijven ijveren voor een transparanter beleid.

 

B. Commissies en raden

 

Het is erg belangrijk in beslissingen te worden bijgestaan door het advies van experten. Daarom stelt Groen volgende commissies voor.

 

1. Commissie voor financiën
Om een aantal belangrijke zaken (budget en rekeningen, meerjarenplanning, fiscaliteit, budgetwijzigingen …) uitgebreider aan bod te laten komen en op de gemeenteraad dus degelijk advies te kunnen geven, pleit Groen Ravels voor een commissie voor financiën.

 

2. Commissie voor klimaat/duurzaamheid
Groen ijvert ook voor een duurzaamheidscommissie, dit naar aanleiding van de Sustainable Developement Goals die werden opgesteld door de VN in 2015. Deze kunnen op verschillende manieren vertaald worden naar het lokale niveau (oplossingen voor klimaatverandering, toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op korte voedselketen …). De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bieden zo een interessant kader om vanuit het lokale beleid het verband te leggen tussen lokaal en globaal. We zien hierin de ideale gelegenheid om iedere beslissing die we nemen af te toetsen aan de gevolgen ervan inzake welzijn van de burger, duurzaamheid en impact op het klimaat en ons hierin te laten bijstaan door een dergelijke commissie.

 

C. Open, groene ruimte

 

Ten einde de open groene ruimte in onze gemeente te bewaken, stellen we beleidsbeslissingen die ingaan tegen dit streefdoel in vraag. Tijdens de voorbije gemeenteraad, stelden we dit punt twee maal aan de kaak.

 

1. Groen Ravels wilt niet dat bos en heide verloren gaan voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone in Poppel. In het voorliggend verslag staat dat de uitbreiding van de ambachtelijke zone in Poppel zich opdringt omwille van twee redenen. Ten eerste zijn er heel wat zonevreemde bedrijven in onze gemeente die een andere locatie behoeven. Bovendien vindt de gemeente dat er op dit moment te weinig ruimte is om de lokale aangroei van bedrijven kansen te kunnen geven.
Wij stellen ons de vraag of de bestaande terreinen voldoende zijn aangewend. Daarnaast is het betreffende stuk grond momenteel ingekleurd als deels bosgebied, deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Groen is van oordeel dat we er alles aan moeten doen om de open ruimte in onze landelijke gemeente zo goed mogelijk te bewaren. Het bosgebied zou gecompenseerd worden, maar wel in Turnhout, niet in Ravels. Bovendien heeft nieuw bos heel wat tijd nodig om dezelfde waarde te krijgen als het oudere, verloren gegane bos.

 

Wij begrijpen dat het interessant is om uit te breiden aan het grensgebied en om de activiteit zo veel mogelijk te clusteren. We begrijpen ook dat economische activiteit de financiële situatie van de gemeente ten goede komt. Wij stellen echter in vraag of er voldoende visie is op de optimalisatie van bestaande en leegstaande terreinen. Ons verzoek om cijfers over de effectieve vraag van bedrijven naar extra ruimte, kon niet worden ingewilligd.

 

2. Groen is tegen het advies van de gemeente om de kippenstallen op Tulderheyde uit te breiden. Ook al is het toekennen van vergunningen enkel een bevoegdheid van de uitvoerende macht en dus het schepenencollege, het is wel onze bevoegdheid om de besluiten hieromtrent in vraag te stellen. Dat deden we door het als punt naar voren te schuiven op de gemeenteraad. De gemeente gaf een positief advies i.v.m. het uitbreiden van de stallen. We willen benadrukken dat als Groen aan zet was geweest, we tot een ander besluit gekomen zouden zijn. Ten eerste zijn we ervan overtuigd dat we het landelijke karakter van onze gemeente enkel kunnen bewaren als we de open ruimte naar waarde durven schatten. Ten tweede vinden wij het benevelen van opwaaiend stof als milderende maatregel onvoldoende. Tenslotte is de maatregel die voorgesteld werd i.v.m. ammoniakemissie onvoldoende gekend in Vlaanderen. Wij zouden deze vergunning dus geen gunstig advies verlenen. We stonden de stille protesteerders in het publiek in deze bij.