Programmapunt: Een warme, zorgzame gemeente

10 December 2017

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Al te vaak op een manier die geen recht doet aan pogingen van velen om te verbinden. Groen Ravels wil samenleven positief stimuleren en tegelijk  .samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Ravels wordt gemaakt door de mensen die hier wonen, de organisaties die her actief zijn en door het lokaal beleid. 

Groen Ravels wil inzetten op coalities tussen publieke en private actoren. We bundelen de krachten van overheden en het middenveld. De lokale overheid heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. Ravels samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van onze gemeente. 

Voor Groen gaat een lokaal samenlevingsbeleid zowel over sociaal beleid als over samenlevingsvraagstukken. Daarbij zijn preventie, herstel en handhaven even belangrijk. 

Vanuit deze lokale inleiding doet Groen Ravels een aantal concrete voorstellen die volgens ons zorgen voor een warme, zorgzame gemeente

 

 

Een lokaal vrijwilligersbeleid toont dat we het als lokaal bestuur echt menen met het engagement van de mensen. Elementen hiervan zijn: een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij alle organisaties in Ravels, een eigen aanbod aan vrijwilligerswerk bij de lokale diensten, een vormingsaanbod. Het lokale middenveld en actieve burgerinitiatieven zijn belangrijke partners in het samenwerken aan een lokale vrijwilligersbeweging.

 

Brugfiguren

 

Een brugfiguur is een verbindingsfiguur dat, in samenwerking met diensten en wijkpartners, zoekt naar duurzame en gedragen oplossingen voor samenlevingsvraagstukken in Ravels (denken wij aan het verleden waarin de groene hallen verblijfplaatsen boden aan vluchtelingen). Ze stemmen het werk van de verschillende partners op elkaar af en versterken hen.

Een duurzame oplossing schuilt in een gecoördineerde en integrale aanpak vanuit de verschillende diensten en organisaties. Dit is precies de taak van onze brugfiguur: vanuit signalen uit een wijk sleutelen ze aan een langetermijnoplossing door de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op wijkniveau op elkaar af te stemmen en te versterken. Op termijn mondt dit uit in een sociaal wijkactieplan met prioriteiten, bottom-up en in nauwe samenwerking met de sociale wijkpartners opgemaakt. De brugfiguur levert maatwerk voor de verschillende wijken.  

 

Uitpas 

 

De uitpas is een spaar- en kortingskaart. Door deel te nemen aan uitpas-activiteiten, kun je punten verzamelen die je later kunt inruilen voor een korting, een geschenk of een ander voordeel. Wie recht heeft op het kansentarief, krijgt zijn uitpas gratis, anderen kunnen hem kopen voor 5 euro. Met de uitpas met kansentarief krijg je korting op de normale ticketprijs bij evenementen, op het lidgeld bij verenigingen.

 

Sociaal Huis / Buurtkar

 

Ravels organiseert een breed, geïntegreerd onthaal in de schoot van een sociaal huis. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen over hulp- en dienstverlening. Tegelijkertijd is het de plaats om een babbeltje te slaan, een repaircafé te organiseren ?

Mensen die minder mobiel zijn, komen daardoor nog weinig hun huis uit. Isolement en vereenzaming bij senioren zijn ook in Ravels een realiteit. Met de Buurtkar kan Ravels sociaal contact stimuleren. De buurtkar kan zorgen voor de aflevering van een identiteitskaart, een boek vanuit de bibliotheek ... 

 

Leeftijdsvriendelijke gemeente

 

Groen streeft naar een leeftijdsvriendelijke gemeente: een omgeving die actief ouder worden bevordert en ondersteunt. Een leeftijdsvriendelijke gemeente zorgt ervoor dat mensen gezond en actief ouder kunnen worden en ook op latere leeftijd hun rol in de samenleving kunnen blijven spelen. 

Bijna 20% van de bevolking in onze gemeente is ouder dan 65 jaar. Veel 60-plussers kennen hun gemeente door en door en hun ervaring is van enorm belang bij het bepalen van het lokale beleid. Bovendien zullen de komende decennia meer en meer senioren actief blijven op de arbeidsmarkt. Daarom wil Groen de senioren nog meer betrekken in het beleid en tegelijkertijd inzetten op een leeftijdsvriendelijke gemeente op verschillende domeinen: sociale betrokkenheid, zorg en mobiliteit. 

 

(Boeren)markt

 

Ravels, Weelde en Poppel stellen op regelmatige tijdstippen open ruimte ter beschikking. Lokale handelaren, landbouwers, jeugdverenigingen ... krijgen de mogelijkheid om hun producten daar te verkopen. 

 

Feestencharter / Evenementenloket: 

 

Ravels wil een bruisende gemeente zijn en daar zorgen evenementen en feesten voor. Heel wat organisatoren engageren zich mee voor dit aanbod, vaak getrokken en gesteund door vrijwilligers. Hen willen we ondersteunen en vooruithelpen vanuit de gemeente, o.a. via dit feestencharter en het evenementenloket. Door hen te faciliteren en vorming aan te bieden bijvoorbeeld. Maar ook door goede afspraken te maken zodat hinder optimaal beperkt blijft.

 

Geen stadhuistaal , maar de Wablief-toets toepassen op alle communicatie

 

Taalgebruik is heel belangrijk. Ravels zorgt ervoor dat op alle communicatie de Wablief-toets wordt toegepast. 

 

Aandacht voor niet-georganiseerde jongeren 

 

Eén van de groene hallen is in het bezit van de gemeente, maar wordt ter beschikking gesteld van de jeugd: skateparkje, graffitiworkshops, elke paar maanden een vrij podium ?

 

Aandacht voor nabijgelegen speelruimte

 

Preventiebeleid is gericht op oplossingen

 

Bemiddeling staat centraal. De insteek van het preventiebeleid is positief. Het moedigt inwoners aan om bij te dragen aan een aangenaam samenleven: geluidsoverlast tegengaan, hoffelijkheid op het openbaar vervoer, afvalbeheer, enzovoort. Inwoners krijgen een actieve rol. Ze kunnen helpen bij burenbemiddeling of om straten proper te houden. Een lentepoets beloont bijvoorbeeld inwoners die samen hun straat onder handen nemen. Zo pleiten we voor Gas-bemiddeling bij zowel minderjarige als meerderjarige overtreders. Het is een middel om mensen bewust te maken van maatschappelijk regels en die te respecteren. Een bemiddelaar moet onafhankelijk kunnen werken. Het is een meerwaarde als een bemiddelaar deel is van een lokale preventiedienst.  

 

Onthaalmomenten voor nieuwe inwoners (eventueel onderdeel van het sociaal huis)

 

Dit om hen kennis te laten maken met lokale voorzieningen en wegwijs te maken in de lokale dienstverlening. Sociale tolken zorgen mee voor toegankelijkheid. Buddywerking die mensen begeleiden  op allerlei manieren: mee naar de winkel, frieten leren bakken, taalonderwijs (wekelijkse praattafels), senioren onder de toren, helpen bij het vinden van een job/een woning ? 

 

Gemeentehuis en haar ambtenaren investeren in een eigen diversiteitsplan

 

We streven als lokale overheid naar een weerspiegeling van de lokale samenleving (ook zo in de verschillende adviesraden -> zie burgerinspraak). We vervullen een voorbeeldfunctie in het doorbreken van traditionele rollenpatronen tussen mannen en vrouwen. We besteden op alle beleidsdomeinen aandacht aan gender. 

 

Deelnemen aan internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie 

 

Door de regenboogvlag uit te hangen aan het gemeentehuis geeft de gemeente een duidelijk signaal. Scholen worden aangemoedigd om kinderen te informeren over seksuele diversiteit.