Motie ter ondersteuning grondgebonden landbouwbedrijven: goedgekeurd

06 Oktober 2020

Deze motie van Groen Ravels ter ondersteuning van grondgebonden landbouwbedrijven werd goedgekeurd door de gemeenteraad. We blijven dit constant opvolgen en mee overleggen.  

We zijn een plattelandsgemeente en hebben dus heel wat ruimte voor landbouw, maar deze is niet onbeperkt. Meer en meer landbouwers in onze gemeente moeten uitbreiden om hun bedrijf rendabel te houden/maken. Hiernaast komen er steeds meer aanvragen voor grote bedrijven van landbouwers/bedrijven die zich in Ravels willen komen vestigen en zijn er landbouwers die strikt gebonden zijn aan grote bedrijven. Deze landbouwers zouden de kans moeten krijgen op warme sanering of een opkoopregeling. Hiernaast maken de structurele overproductie van vlees in ons land en de destructieve impact van industriële landbouw op milieu en klimaat ons sterk deze motie voor Vlaanderen in te dienen.

Gelet op de 35 grote varkens- en pluimveebedrijven die gevestigd zijn in Ravels, waarvan 12 varkensbedrijven met meer dan 2000 mestvarkens en 22 pluimveebedrijven met meer dan 40 000 dieren;

Gelet op de sterke stijging van het aantal runderen in onze gemeente van 27 151 in 2012 naar 33 688 in 2018, waardoor Ravels (94.99km²) het hoogste aantal runderen heeft van alle Vlaamse gemeenten en Diksmuide (149.40 km²), tweede gemeente in de rij, ruim 6000 runderen minder bezit

Gelet op de sterke stijging van het aantal legkippen en slachtkuikens in onze gemeente van 1 325 449 in 2012 naar 1 964 442 in 2018, waarbij Ravels (94.99 km²) het hoogste aantal heeft van alle Vlaamse gemeenten en  Hoogstraten (105.32km²), tweede gemeente in de rij, ruim 300 000 legkippen en slachtkuikens minder bezit.

Gelet op het landschappelijk waardevol agrarisch karakter van Ravels;

Overwegende dat er binnen de landbouw sprake is van een schaalvergroting;

Overwegende dat er waar die schaalvergroting dicht bij bewoonde gebieden wordt gepland, dit negatieve gevolgen heeft voor omgeving en omwonenden;

Overwegende dat landbouw, en zeker veeteelt, een belangrijke economische sector is in onze gemeente;

 

De fractie Groen stelt voor dat de gemeenteraad van Ravels vraagt aan Vlaanderen om over te gaan tot concrete actie en dringt met deze motie aan op volgende zaken:

  1. Werk maken van een sterk Vlaams kader voor toekomstige agrarische ontwikkelingen, zodat industriële landbouw geen plaats meer krijgt in waardevol agrarisch gebied en er meer plaats is voor grondgebonden landbouwbedrijven.
  2. Financiële middelen ter beschikking stellen voor het verplaatsen of stopzetten van landbouwbedrijven, naar analogie met Nederlands beleid.
  3. Samen werken met Nederland zodat in grensgemeenten éénzelfde beleid gevoerd wordt als in onze buurlanden.
  4. Bij elke aanvraag tot uitbreiding verplicht een milieueffectenrapport opstellen.   

Gemeenteraad:

Omdat een beleid tot  reorganisatie van de landbouw financiële ondersteuning, compensaties en ondersteuning vraagt, grensoverschrijdende samenwerking Europese regelgeving vraagt, de kostprijs van een milieueffectenrapport zeer hoog is en een MER-screening voor klasse 1 bedrijven gebeurt op provinciaal ambtelijk niveau stelt de CD&V-fractie voor om volgend amendement goed te keuren: " De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om in het kader van het Beleidsplan Ruimte Ravels een visie uit te werken rond de invulling van de landbouwsector binnen het ruimtelijk structuurplan. Een beleidsplan intensieve veeteelt zal hier een essentieel onderdeel van zijn.".

De N-VA fractie vraagt ook om de concentratie van agro-industriële bedrijven mee te nemen in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om in het kader van het Beleidsplan Ruimte Ravels een visie uit te werken  rond de invulling van de landbouwsector binnen het ruimtelijk structuurplan. Een beleidsplan intensieve veeteelt zal hier een essentieel onderdeel van zijn. De concentratie van agro-industriële bedrijven mee te nemen in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels.