Groen wil politiek in Ravels wakker schudden: krachtlijnen programma

18 Juli 2012

Groen wil politiek in Ravels wakker schudden: krachtlijnen programma

  : Krachtlijnen van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen

van 14 oktober

Groen Ravels wil zorgen voor interessante allianties tussen natuur,
landbouw en recreatie
; waarbij we aandacht behouden voor het landelijk
karkater van onze eigen gemeente.

We willen samen met landbouwers rond tafel gaan zitten om
dossiers uit te werken rond hoevetoerisme zoals daar zijn zorgboerderijen,
kinderboerderijen, plukboerderijen. We willen landbouwers de kans geven in te
tekenen op milieuovereenkomsten met de Vlaamse overheid, zoals beheerswerken en
warmtekrachtkoppelingen.

Groen Ravels wil straten en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn,
ook voor ouderen, mensen met een rolstoel, slechtzienden, jonge gezinnen met
kinderen.

Kindvriendelijke ruimte is kwaliteitsvolle ruimte. Daarom vindt Groen Ravels
dat kindvriendelijkheid centraal staat bij alle ruimtelijke
planningsinstrumenten. De gemeente werkt aan een netwerk van kindvoorzieningen
zoals daar zijn speelterreinen en bossen, woonstraten , pleinen en groene
ruimtes en verbindingen tussen die voorzieningen.

Natuur heeft ruimte nodig. Groen Ravels wil actief investeren in de aankoop,
beheer en openstelling van natuurgebieden.

Groen Ravels wil zorgen voor een degelijk uitgewerkt lokaal bermbeheersplan.

De gemeente Ravels moet zich bewust zijn van haar voorbeeldfunctie en
plaatst zonneboilers en zonnepanelen in de
gemeentelijke gebouwen.

Het STOP-principe staat centraal in het groen mobiliteitsplan. Wij willen
kinderen een veilige fietsomgeving bieden, zodat ze
gestimuleerd worden om regelmatiger voor een energievriendelijker
vervoersmiddel te kiezen.

Parkeren en 'kiss& ride' op een zekere
afstand van de schoolpoort  wordt door de gemeente gepromoot.

Op plaatsen waar senioren de baan oversteken willen we
stoplichten voorzien van een rateltikker. Speciale aandacht gaat naar
beveiligde oversteken aan de Grote Baan.  Wij willen daarom oversteekplaatsen
met verkeerslichten
aan drukke verkeerspunten die kunnen bediend
worden door voetgangers en fietsers.

Groen Ravels zet in op bereikbare en toegankelijke
gemeente
met een lage autodruk, een veilige verkeersomgeving en een
inrichting van straten en pleinen op maat van de meest kwetsbare groepen in
onze maatschappij. Dergelijke projecten komen tot stand door participatieve
processen met bijzondere aandacht voor inspraak van kinderen en jongeren.

Dienstverlening aan huis en verdeelpunten in
de buurt worden aangemoedigd.

 De gemeente maakt in samenspraak met bedrijven op haar
grondgebied een bedrijfsvervoerplan op.

Een fietsenstallingsplan zorgt dat de fietser
overal in Ravels zijn fiets op een comfortabele en veilige manier kan stallen.

We pleiten voor rechtstreekse busverbindingen
richting Mol en Hoogstraten.

De gemeente Ravels moet zich bewust zijn van haar
voorbeeldfunctie en stelt haar personeel dienstfietsen ter
beschikking die gebruikt worden voor korte verplaatsingen. Bij aankoop van dienstwagens
voor de gemeente speelt de ecoscore een doorslaggevende rol bij de
keuze.

Wonen in Ravels is verre van goedkoop. Groen wil pleiten voor
de oprichting van een rollend woningfonds, dat zowel kan
zorgen voor betaalbare woningen als voor renovatie en duurzaam wonen en bouwen.
De grond blijft eigendom van de gemeente , de (ver)nieuw(d)e woningen worden
via een systeem van erfpacht aan betaalbare prijzen verkocht aan burgers.

 Iedereen moet levenslang in onze gemeente kunnen blijven
wonen. Daarom pleiten we voor een woonzorgzone in elke buurt.
Deze zorgt onder andere voor maaltijden en verzorging aan huis. Ook nieuwe
vormen van samenwonen zoals zorgwoningen en kangoereowoningen wil Groen Ravels
stimuleren.

Wij willen een dorpsplein waar het sociale leven
zich afspeelt en waar mensen kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten.

Wij willen ervoor zorgen dat er in Ravels een gezonde mix van verschillende
buurten
ontstaat. We willen dat er ruimte is voor jong en oud, rijk en
arm.

Groen Ravels pleit voor een inhaaloperatie inzake jeugdinfrastructuur.
We willen een dossier opmaken voor de uitbouw van een degelijk jeugdhuis in
Ravels, naar voorbeeld van Weelde en Poppel. Een plaats waar alle jongeren
terecht kunnen. We willen hierbij gebruik maken van bestaande ruimten.

Gemeentelijke ondersteuning kan bij het oprichten van een
degelijk fuifzaal. Waarbij Groen Ravels aandacht wil hebben
voor een opleidingsaanbod ( fuifsteward) , een fuifdraaiboek, het opzetten van
gemeentelijk fuifoverleg, een fuifbox met allerhande veiligheidsmateriaal en
logistieke ondersteuning zoals het gratis gebruik van hekken, fietsrekken, kapstokken
enz?

Groen Ravels wil meer aandacht voor de muziekbeleving bij
jongeren door het creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten, door
invoering van muzieksubsidie aan cafés, jeugdhuizen of verenigingen die
beginnende groepen laten optreden, zoeken naar mogelijkheden voor het opnemen
van een CD of demo.

We bepleiten ook meer aandacht voor genres als operette,
sociaal-artistieke producties, klassieke muziek, interessante producties van
amateurs in de programmatie van de Wouwer. We beschikken in Ravels over een
prachtig cultureel centrum, waarvoor we met Groen Ravels op
zoek willen gaan naar diverse publieken qua leeftijd en achtergrond, waarvoor
we willen investeren in een afwisselende programmatie.

Cultuur kan en moet iedereen aanspreken.
Zo kunnen toneelverenigingen toneel met rusthuisbewoners kunnen opzetten.
Fanfares en jeugdbewegingen doe beroep op elkaar voor opvallende en creatieve
stoeten doorheen de gemeenten.

  Groen Ravels wil de burger meer inspraak geven in het
reilen en zeilen van onze gemeente door invoering van 'het spreekrecht
van de burger'
op gemeenteraden.