Gemeenteraad September 2019: Onze standpunten

17 September 2019

Gemeenteraad September 2019: Onze standpunten

Gemeenteraadsleden Kim Buyst en Els Potters   Burgemeestersconvenant: geen lege woorden alstublieft.

 

Het is ondertussen de zevende keer dat Groen deelneemt aan de gemeenteraad van Ravels en het verschil met de vorige legislatuur kan niet groter zijn. Waar in het verleden een gemeenteraad dikwijls op twintig minuten afgehandeld was, is het ondertussen een meer volwaardig wetgevend instrument. Eindelijk is er tijd en ruimte voor discussie en dat draagt volgens de groene fractieleider bij tot een transparanter bestuur. Er is echter nog wel werk aan de winkel. Kim Buyst blijft het bijvoorbeeld een gemiste kans vinden dat elk constructief voorstel van Groen op tegenstand botst (bv. voorstel tot verdaging van het ondertekenen van het burgemeestersconvenant rond klimaatdoelstellingen tegen 2030 tot we alle informatie en rapporten hebben van het vorige convenant (tegen 2020) (zie puntje C.1)).

We blijven ijveren voor een warme, zorgzame gemeente, waarin het beleid open dialoog aanspoort en open groene ruimte koestert. Hieronder volgt een verslag van het relaas door de ogen van een van onze jongste groenleden die plaatsnam op de publieksbanken.

 

Inhoud: 
A. Mobiliteit
B. Commissies en raden
C. Open, groene ruimte en klimaat
D. Onderwijs
E. Pidpa

 

A. Mobiliteit

 1. Groen Ravels vraagt om een overlegorgaan op te richten om een visie uit te werken rond een netwerk van trage wegen in onze gemeente. (Dat zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. (uit: https://www.tragewegen.be/trage-wegen)) 

  We wendden het agendapunt over de afschaffing van een buurtweg in Poppel aan om het trage wegennetwerk van onze gemeente op de agenda te zetten.

  Op 1 september trad het nieuwe gemeentewegendecreet in werking. Voortaan geldt er in Vlaanderen één regeling voor alle gemeentewegen, ongeacht of het gaat om buurtwegen, trage wegen of gewone wegen: de gemeente mag nu beslissen over iedere gemeenteweg. En dus kunnen gemeenten hun visie op het gemeentelijk wegennet verwoorden in een beleidskader.

  Vzw trage Wegen reageert positief op het nieuwe decreet: “Zachte mobiliteit en het algemeen belang staan centraal. Het gemeentelijk beleid moet zich richten op de uitbouw van een veilig en dicht netwerk aan lokale (trage) wegen. (…) Lokale besturen kunnen nu ook véél krachtiger optreden tegen het inpalmen van openbare wegtracés op particuliere grond.” Kunnen wij de aanbeveling van VZW Trage Wegen volgen en een overlegorgaan oprichten om een visie uit te werken rond een netwerk van Trage Wegen in onze gemeente?

  Er is geen visie op trage wegen; de meerderheid wil daar mee over nadenken. Op de vraag of er een overlegcomité opgericht zou worden, kwam geen antwoord. Wij zullen dit blijven opvolgen.


 2. Groen Ravels legt fietsstraten rond de school nog eens op tafel.

  Om mensen aan te sporen naar school te fietsen, moeten de toegangswegen in de eerste plaats veilig zijn. In een fietsstraat, mag de auto de fiets niet voorbijsteken en is de maximumsnelheid 30 km/h. Als enerzijds fietsers zich veilig en baas op de baan voelen, en anderzijds de automobilisten achter de fiets moeten blijven, zijn burgers meer geneigd om de fiets te nemen. Uiteraard moeten de fietsstraten een onderdeel zijn van een groter veilig fietsnetwerk, anders hebben zij weinig zin.

  De meerderheid is van mening dat de fietsstraten geen verbetering zijn van de veiligheid. De piste werd onderzocht, maar men zag er het nut niet van in. “We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de fiets genomen wordt”, zegt schepen Patrick Van den Borne. Wij vragen ons echter af of de fietsstraten daar geen essentiële schakel in kunnen zijn.


 3. Groen Ravels vraagt zich af waarom de actie “Ze zijn er weer” (om automobilisten erop te wijzen dat de schoolkinderen weer op de baan zijn) niet gevoerd werd aan het begin van dit schooljaar.

  Schepen Carine Couwenberg legt uit dat deze verantwoordelijkheid voornamelijk bij de scholen zelf gelegd wordt. Iets om over na te denken, vinden wij.

 

B. Commissies en raden

 1. Groen Ravels vroeg tijdens de varia naar de stand van zaken rond de gemeenteraadscommissie Weelde Depot.

  Die is in 2015 opgericht om de besprekingen in de gemeenteraad voor te bereiden en advies te verlenen over de opmaak van het RUP Weelde Depot. Dit jaar is de commissie nog niet samengekomen en dus vroegen we wanneer deze nog eens vergadert, wat er in het verleden al gebeurd is en hoe ver we staan met het RUP. Voorzitter Nic Andriessen beloofde de raad spoedig samen te roepen en zal bijgevolg plaatsvinden op 9 oktober.

 

C. Open, groene ruimte en klimaat

 1. Groen Ravels wilt vermijden dat het burgemeestersconvenant 2030 een document met lege woorden wordt.

  Een dergelijk convenant werd al eerder ondertekend voor 2020 en zal dit jaar weer worden ondertekend voor 2030. Vooraleer we nieuwe beloftes maken, willen we echter eerst een concrete stand van zaken over wat eerder beloofd werd. In 2015 verbond de gemeente zich ertoe de CO2-uitstoot tegen 2020 te verlagen met 20% door middel van een ambitieus energie- en klimaatplan met heel wat concrete acties en sensibilisatiecampagnes. Tot op heden hebben wij echter geen voortgangs- of resultatenrapport van dit actieplan zien passeren op de gemeenteraad. Wij vonden dit ook niet terug op de website van de gemeente.

  Burgemeesters die het convenant ondertekenen delen een visie voor een duurzame toekomst, ongeacht de grootte van onze gemeente of haar ligging op de wereldkaart. Deze gemeenschappelijke visie is de motor achter onze acties om het hoofd te bieden aan onderling samenhangende uitdagingen, namelijk beperking van en aanpassing aan klimaatverandering en duurzame energie. Wij juichen zo’n intentieverklaring natuurlijk toe.

  De Groenfractie stelde voor dit punt uit te stellen naar de volgende gemeenteraad en eerst een informatievergadering te organiseren waarin de resultaten van het vorige plan worden toegelicht. Wij willen bovendien werk maken van een duidelijk jaarplan voor 2030 met concrete acties die we als gemeente in dat jaar ondernemen. Ook wensen wij dat er ieder jaar een voortgangsrapport op de gemeenteraad komt. Ten slotte vragen we ons af of het niet hoog tijd is om een klimaatambtenaar aan te stellen die dergelijke zaken opvolgt.

  Hoewel het een krachtig signaal zou zijn dat er serieus wordt nagedacht over deze verbintenis, wilt de meerderheid het ondertekenen niet uitstellen. Wel is men bereid een vergadering te organiseren om de concrete resultaten van de vorige jaren en de geplande acties toe te lichten en te luisteren naar onze suggesties. Wij kijken er alvast naar uit.


 2. Groen Ravels is uiteraard voorstander van groene stroom en dus van eventuele windmolens in Poppel. Omdat hier mogelijk vraag naar zou kunnen zijn, wil men een kader creëren voor eventuele aanbieders. Wanneer er een dergelijk kader opgesteld wordt, vindt Groen het belangrijk dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om een plaatsing van windmolens zeker niet af te remmen. Ten eerste vroegen we ons af of er ook andere plekken onderzocht waren dan het grensgebied met Nederland. Ten tweede kunnen we lezen dat de gemeente burgerparticipatie mogelijk maakt in deze richtlijnen. We kunnen alleen maar toejuichen dat burgers mee kunnen investeren in het opwekken van groene stroom, maar vinden het een gemiste kans dat dit zich enkel beperkt tot inwoners van Ravels. Immers wanneer een groter publiek kan investeren, creëert men gunstigere omstandigheden om een dergelijk project sneller van start te laten gaan. Waarom zouden wij ons beperken tot onze eigen inwoners als ook andere Kempenaren kunnen bijdragen tot het opwekken van duurzame energie?

  De burgemeester zegt dat er een analyse is uitgevoerd voor de plaatsing van windmolens en dat deze plek de meest gunstige is. Over de burgerparticipatie kan hij kwijt dat hij niet meteen restricties wil opleggen. We vragen ons echter af of je niet net restricties oplegt door enkel de Ravelse burger te laten participeren.


D. Onderwijs

 1. Groen is grote voorstander van het kleuterparticipatieplan.

  Met dit plan hoopt de gemeente zo veel mogelijk kleuters zo vroeg mogelijk naar school te laten gaan door ouders vroegtijdig aan te schrijven en te blijven opvolgen. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we kleuters vroeg op de schoolbanken krijgen dit zal bijdragen tot hun verdere ontplooiing en integratie. Ravels neemt hier een voortrekkersrol op en de Groenfractie hoopt dus dat dit plan zal gedeeld worden met andere gemeentes. Schepen Carine Couwenberg bevestigt dat het plan zal worden toegelicht op een provinciaal overleg rond kleuterparticipatie.E. PIDPA

 

 1. Groen wilt niet dat de gemeenten de periode van hun aandeelhouderschap van 18 jaar herleiden tot 5 jaar.

  Door de laatste paar droge maanden wordt pijnlijk duidelijk dat water een schaars goed aan het worden is. Groen vindt echter dat het een taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft (en blijft hebben) tot drinkbaar water. Om die watervoorziening te garanderen sluit een gemeente zich aan bij een watermaatschappij zoals Pidpa. De gemeentes die aandeelhouder zijn kunnen dat doen voor een periode tot maximum 18 jaar. Op dit moment zitten we aan het begin van zo’n periode en worden de verschillende Kempense gemeentes gevraagd om hun aandeel in Pidpa te herbevestigen in een contract. Op de raad van Bestuur van Pidpa werd een voorstel tot zo’n nieuw contract opgemaakt en dat wordt nu voorgesteld aan de verschillende gemeenten met de vraag om het goed te keuren op de algemene vergadering. Groen moest echter vaststellen dat er een voorstel voor een periode van 5 jaar op tafel ligt, in plaats van een voorstel voor 18 jaar. Aangezien Pidpa al jaren prima service levert en de laagste waterprijs in Vlaanderen heeft, vindt Groen dit een gemiste kans en een teken van wantrouwen ten overstaan van het waterbedrijf. Groen pleit er dan ook voor om op de algemene vergadering van Pidpa de bezorgdheid van de gemeente Ravels te uiten en toch te vragen naar een contract van 18 jaar.

  De meerderheid is akkoord en neemt onze bezwaren mee naar de volgende Pidpavergadering. Wij hopen dat als genoeg gemeenten hun bezwaren uiten, deze beslissing kan worden tegengehouden.