Gemeenteraad Maart 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

08 Maart 2019

Gemeenteraad Maart 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

Gemeenteraadsleden Kim Buyst en Els Potters   Bruggen bouwen blijkt moeilijker dan gedacht …

 

Tijdens deze tweede gemeenteraad bleef Groen Ravels volop opkomen voor haar thema’s. Aan transparantie en burgerinspraak moet het gemeentebestuur zeker nog sleutelen (A). Ook de groene ruimte in onze gemeente moest jammer genoeg alweer verdedigd worden (B). Tenslotte benadrukte Groen nog haar standpunten rond mobiliteit (C).  

 

A. Openbaarheid van bestuur en inspraak van de burger

 

  1. Groen Ravels wenst een infomoment rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpscentrum Ravels.

 

Aanleiding is een brief die de betrokken inwoners ontvingen van de gemeente met de boodschap dat er een RUP op tafel ligt die impact heeft op de dorpskern van Ravels. In die brief stond niets over de inhoud van het RUP. Daarom gingen we naar de bouwdienst om het plan in te kijken. Op het gemeentehuis kregen we een dikke stapel papieren ter inzage met veel techniciteit. De aanwezige ambtenaar deed haar best om ons de meest relevante informatie te geven, maar wist zelf weinig over de inhoud. Toen we vragen wilden stellen, bleek de verantwoordelijke ambtenaar op vakantie te zijn. Omdat we niet de enigen met vragen waren, beloofde de aanwezige ambtenaar een infomoment op de agenda van het schepencollege te zetten. Dit werd echter afgewezen.

 

Groen Ravels wijdde daarom een van haar deur-aan-deurmomenten aan het informeren van de mensen in de betrokken buurt. We vinden een open, transparant beleid immers enorm belangrijk. Als er iets gewijzigd moet worden, is het logisch dat er een plan is. Het is ook logisch dat bewoners willen weten wat er in dat plan staat. Daarom vindt Groen Ravels het jammer dat er geen informatiemoment(en) wordt/worden georganiseerd.

 

Op de gemeenteraad herhaalden we daarom de vraag om er toch een te organiseren. De meerderheid bleef bij haar standpunt en verweet Groen paniek gezaaid te hebben met haar deur-aan-deuractie. Dat was zeker niet de bedoeling en in onze ogen ook niet het geval. Het is nu eenmaal de taak van politici om mensen te informeren.

 

2. Groen Ravels wil de adviesraden opwaarderen en meer betrekken bij het bestuur.

 

Talrijke inwoners van onze gemeente investeren hun tijd in één of andere adviesraad. Hun ideeën en voorstellen betekenen een meerwaarde voor het lokale beleid. Adviesraden versterken de democratie, omdat de bevolking nauwer wordt betrokken. Ze bevorderen de kwaliteit van het beleid via technische en academische ondersteuning en versterken het maatschappelijk draagvlak voor het beleid. Voor Groen zijn de adviesraden daarom erg belangrijk, en het was voor ons nog onduidelijk hoe de gemeenteraad en het schepencollege deze adviezen verwerken. We stelden daarom enkele vragen hierrond.

 

We vroegen om elk advies niet enkel aan de burgemeester en schepenen te bezorgen, maar aan de voltallige gemeenteraad.

Bovendien wenst Groen dat wanneer er advies gegeven wordt over een bepaald punt op de agenda van de gemeenteraad, dit advies ook in een korte samenvatting luidop voorgelezen wordt op de betreffende gemeenteraad. Het gemeentebestuur zou dan ook in de notulen opnemen waarom een advies niet of slechts gedeeltelijk gevolgd wordt.

Tot slot zien wij op dit moment dat er geen milieuraad op de agenda staat. Dat vindt Groen een gemis en wij vragen dan ook om een oproep rot oprichting te lanceren. 

 

De meerderheid verduidelijkte dat de adviesraden hun adviezen zowel naar het schepencollege als naar alle gemeenteraadsleden opsturen. Bovendien zou het schepencollege de adviezen wel degelijk evalueren en aan de gemeenteraadsleden laten weten of deze werden gevolgd werden of niet. Daarnaast verwachten wij echter nog dat de adviezen ook worden opgenomen in de notulen van de gemeenteraad en dat er nog een milieuraad wordt opgericht. Op dit moment denkt de meerderheid deze milieuraad op te nemen in de Gemeentelijke Commussie Ruimtelijke Ordening (GECORO). Groen vindt dat geen goed idee, aangezien het toch twee verschillende thema’s aanbelangt.

 

B. Open groene ruimte

 

  1. Groen Ravels betreurt de goedkeuring van de uitbreiding van het glastuinbedrijf op de Schootseweg van 4,5 ha naar 9 ha (!).

 

Bij dergelijke uitbreidingen wordt het advies van verschillende instanties gevraagd. Eén daarvan is de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Hun advies luidt dat er drie concentratiegebieden aangeduid zijn voor de vestiging van nieuwe serrebedrijven. Daar kunnen nieuwe bedrijven gestimuleerd worden. Die concentratiegebieden bevinden zich rond Sint-Katelijne Waver, Ranst en Hoogstraten; en dus niet in het gebied rond Weelde. Meer nog, in gebieden die niet in die concentratiegebieden liggen moet volgens de commissie uitbreiding zo veel mogelijk worden tegengegaan. Een uitbreiding van het bedrijf van 4,5 ha naar 9 ha is dus niet motiveerbaar omwille van de kenmerken van dit gebied. Het grootschalige glastuinbouwbedrijf past dus niet binnen de bestaande ruimtelijke context. Het gaat immers over een gebied dat in landschappelijk waardevol landbouwgebied ligt. Er liggen op dit moment enkel landbouwbedrijven met eerder beperkte oppervlakte. De eerdervernoemde omgevingsvergunningscommissie heeft dan ook ongunstig advies verleend in deze zaak.

 

Groen wijst de burgemeester bovendien op zijn belofte om de open ruimte in onze gemeente te koesteren. Ook moeten we klimaatdoelstellingen bereiken, waarbij het terugdringen van de druk op open ruimte vooropgesteld wordt door het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen. Groen is dus opnieuw ontsteld bij de goedkeuring van deze uitbreiding. Wanneer is het genoeg, vragen we ons af? We zullen ons met hand en tand blijven verzetten tegen de inname van onze open ruimte. We blijven vragen naar een langetermijnvisie op onze ruimtelijke ordening die bereid is rekening te houden met het landelijk karakter van onze gemeente. Het afkeuren van deze vergunning zou volgens Groen een eerste duidelijk signaal zijn van onze meerderheid dat zij doen wat zij beloven inzake behoud van groene ruimte.

 

2. Naast het behoud van de open ruimte, vindt Groen het ook belangrijk dat deze niet vervuild wordt.

 

Daarom waren we verheugd met het voorstel van Stef Van Deun om burgers mee te laten helpen onze bossen afvalvrij te houden. Stef wenst dat de gemeente het individuele burgers gemakkelijker maakt afval op te ruimen tijdens hun wandelingen in de natuur. Dit door vuilniszakjes ter beschikking te stellen. Zo kunnen we allemaal het nuttige aan het aangename koppelen. Omdat er geen spreekrecht voor de burger is op de gemeenteraad, stapte hij naar Kim Buyst om de vraag die hij eerder al aan de meerderheid stelde, tijdens de varia opnieuw te stellen. Groen was blij te vernemen dat de gemeenteraad werk zal maken van zijn voorstel.

 

C. Mobiliteit

  1. Groen Ravels vindt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan weinig ambitieus is m.b.t. kwaliteit en duurzaamheid.

 

We missen ambitie in de bepaling van o.a. snelheden, type weggebruikers en parkeerregimes voor elke wegcategorie. En aangezien er geen kaartje met snelheidsregimes opgenomen is in het beleidsplan, missen we ook een duidelijk overzicht. We pleiten hierbij voor de invoer van meer zones 30, zeker in de verblijfsgebieden en het invoeren van fietsstraten bij de scholen, om de veiligheid van de kinderen te verhogen.

Ook willen we met aandrang vragen om de mogelijkheden voor openbaar vervoer te verbeteren voor de woonzones waar dit momenteel niet of nauwelijks beschikbaar is (Vlasrietje, Bosven, Leyheide en Tulderbos).

Tenslotte worden fietsers in het beleidsplan ook niet als prioriteit beschouwd, wat Groen Ravels enorm betreurt. Dit plan voorziet nog steeds te veel parkeervoorzieningen waardoor het gebruik van de auto niet wordt ontmoedigd. Duurzamer zou zijn het gebruik van de fiets te promoten door bijvoorbeeld de fietspaden in Weelde te herwaarderen (de ruimte is er) en de doortocht tussen de deelgemeenten veilig te maken.  Zo kan een volwaardig fietsnetwerk bekomen worden.