Gemeenteraad Juni 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

07 Juni 2019

Gemeenteraad Juni 2019: Een verslag door de Groene toehoorders op de publieksbanken

Gemeenteraadsleden Kim Buyst en Els Potters   Twee oppositiestemmen wegen te licht ...

 

Kim en Els startten opnieuw goed voorbereid en met veel goesting aan de gemeenteraad. Algemeen gevoel: we stellen vast dat de meerderheid steeds probeert uitvoerig de vragen van de oppositie te beantwoorden, wat ten zeerste wordt geapprecieerd. Wat ons wel opvalt is dat telkens dezelfde mensen aan het woord zijn, maar dat is misschien eigen aan zo’n grote meerderheid. Op het programma stonden onder andere de aankoop van een perceel bosgrond van de Hoogeindse Bergen, de herstelling van het zwembad en de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan O.L. Vrouwscheyf (Molenstraat) in Weelde.

 

  1. Groen vindt de aankoop en het opwaarderen van het waardevolle stuk natuur een zeer goed initiatief.
  2. Ook vinden we het goed dat de werken aan het zwembad snel uitgevoerd kunnen worden, zodat iedereen straks weer kan gaan zwemmen. Wel hopen we dat het bestuur ook blijft hameren op de recuperatie van de gemaakte kosten. De bouwstructuur vertoont namelijk al na minder dan tien jaar gebreken en dan zijn volgens onze wetsregels aannemer en architect aansprakelijk.

  3. Het agendapunt waar wij als groenen echter de meeste nadruk op wilden leggen deze gemeenteraad, was de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in Weelde. Wij stemden tegen, maar onze twee oppositiestemmen wogen te licht. Hieronder vind je een aantal redenen waarom wij niet voor de nieuwe verkaveling stemden:

In de fusiegemeente Ravels staan er op dit ogenblik meer dan 150 woningen te koop. Daarenboven zijn er volgens statistieken 824 beschikbare woonpercelen. Niettegenstaande dit reeds zeer uitgebreide aanbod wenst onze meerderheid daarbovenop nog bijkomende open ruimte aan te snijden in Weelde om ook dat van het volgens de gemeente nodige beton te voorzien. Wij begrijpen dat niet. Het gaat dan ook lijnrecht in tegen een vernietigend advies van de provincie: woonuitbreidingsgebieden mogen slechts aangesneden worden voor groepswoningbouw (tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan waar Ravels niet aan voldoet). Hieronder vind je in het kort wat onder groepswoningbouw wordt verstaan en waarom het voorliggend project hier niet aan voldoet:

  • Groepswoningbouw dient om sociale woonprojecten te gaan: “in geen geval had men uitgestrekte privéverkavelingen of bouwprojecten met ruime percelen voor individuele bouwers voor ogen.”
  • Het is “het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn. […] Uit de beschrijvende nota wordt duidelijk dat voorliggend project niet in één keer zal worden gerealiseerd. […] Er is dus geen garantie dat het gehele project zal gerealiseerd worden.”

  • Het gaat om “reservegebieden die niet zomaar kunnen ontwikkeld worden. Er werd immers niet voor niets een onderscheid met gewone woongebieden gemaakt; beide bestemmingsgebieden zijn niet gelijk te stellen; een grondige opportuniteitstoets is essentieel om goed met dit reservekarakter om te gaan.”

Er wordt geen behoefte aangetoond die de aansnijding van het betreffende woonuitbreidingsgebied kan verantwoorden. Geen rekening houden met dit behoefte-aspect voor dergelijke grootschalige ontwikkelingen leidt tot een uitholling van het Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidskader dat een suburbanisatie naar perifeer gelegen dorpen zoals Ravels wil tegengaan. […] Het ontwikkelen van een woonuitbreidingsgebied zonder lokale woonbehoefte werkt suburbanisatie in de hand. Daarnaast heeft de kern van de deelgemeente Weelde een zeer lage knooppuntwaarde en een beperkt voorzieningenniveau. Er wordt op een ongeoorloofde en onoordeelkundige manier een groot woonuitbreidingsgebied op een perifere locatie aansluitend aan een landelijke woonkern ontwikkeld.

 

Het advies stelt ook duidelijk dat enerzijds “de voorgestelde aansnijding geenszins van een efficiënt ruimtegebruik getuigt” en dat “de landbouwstructuren sterk zouden worden aangetast door de inplanting van het project van 5ha te midden van het woonuitbreidingsgebied, niet aansluitend aan het woongebied: nagenoeg alle percelen binnen het onbebouwde woonuitbreidingsgebied zijn immers in geregistreerd landbouwgebruik.”

Het besluit is dat “de aanvraag vanuit stedenbouwkundig oogpunt onaanvaardbaar is en niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. Woonuitbreidingsgebieden dienen beschouwd te worden als reservegebieden voor woningbouw, zodat de voorwaarden waaronder het kan worden ontwikkeld strikt moeten worden geïnterpreteerd.”

 

Wat ons eerst en vooral tegen de borst stoot is dat het welzijn van onze burgers op het spel staat. Het gaat dan niet alleen om dit WUG, maar om de “ongebreidelde verkavelingswoede” die er lijkt te heersen, zeker met de betonstop in het vooruitzicht. Het gaat alweer om betonnering van broodnodige open ruimte. Boeren krijgen nu al te kampen met droogte. Onze grondwatervoorraad slinkt zienderogen. Tegelijk zullen overstromingen niet uitblijven. Gaan we die problemen oplossen door telkens beton bij te gieten ten koste van de broodnodige open ruimte? De klimaatcrisis dwingt ons nu eenmaal creatiever om te gaan met de ruimte die we hebben. Daarom zal de betonstop er uiteindelijk wel komen, dat staat vast. Mag er dan niet meer gebouwd worden? Natuurlijk wel. Groen juicht mooie projecten net toe. Creëer gezellige dorpskernen! Bouw een ruimtelijke ordening met visie uit! We worden nu gewoon uitgedaagd het te doen met de bouwgrond die we al hebben. Dat vergt moed en goede ideeën, maar we zijn er zeker van dat dat kan.

 

Ten tweede: stel dat we extra woongebied nodig hadden, dan zou het project dat het gemeentebestuur voorlegt positief zijn (los van het feit dat de burger hier op voorhand alweer niet over werd geïnformeerd), dat hadden we al aangegeven. Stel dat er overal nood zou zijn aan extra woongebied, dan is het betreffende gebied ook de ideale locatie: in de kern… Maar er wordt helemaal geen bevolkingsgroei verwacht voor Ravels. Integendeel zelfs: eerder een afname. Onze voorzitter stelt zich in zijn opiniestuk terecht de vragen: “Waarom zouden we dan extra open ruimte aansnijden? Om de mensen uit Ravels aan een woning te helpen? Geen nood blijkbaar. Waarom dan? Om de grondbezitters een plezier te doen die al tientallen jaren wachten tot hun landbouwgrond wordt omgezet naar bouwgrond? Zou best eens kunnen… Maar wat gebeurt er als er een overaanbod ontstaat?” Het kan voor ons niet door de beugel dat een gemeentebestuur het belang van enkelen vooropstelt aan het belang van de gemeenschap. Let wel, het is niet vreemd dat de onzekerheid die de overheid wekt over de compensaties voor grondeigenaars hen recht in de handen van projectontwikkelaars en bouwfirma’s drijft. Zij kiezen eieren voor hun geld, en dat is te begrijpen. Zij moeten ook gecompenseerd worden, daar bestaat geen twijfel over. Het is echter niet de taak van de gemeente om woonuitbreidingsgebied aan te snijden in functie van enkelen.

 

Ten derde zijn we er fier op een plattelandsgemeente te zijn. We willen dat landelijke karakter koesteren. Maar het feit dat de snelheid waarmee onze gemeente wordt volgebouwd veel hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde druist hier onbegrijpelijk tegenin. En als we het dan toch over financieel gewin op korte termijn moeten hebben: bomen brengen volgens onze burgemeester geen geld in de gemeentekas. Maar wat met de subsidie van €209.411 die wij krijgen voor het feit dat wij een plattelandsgemeente zijn? We voldoen er strikt genomen nu al niet meer aan. Als de criteria niet worden aangepast, valt die subsidie straks weg. En natuurlijk brengen extra inwoners ook geld in het laatje, maar dat kan uiteindelijk de doelstelling van Ravels als financieel gezonde gemeente toch niet zijn?

 

Vandaag hebben we, wat ons betreft, een kans om als enige plattelandsgemeente van de provincie Antwerpen te laten zien dat wij trots zijn op onze groene ruimte, dat wij niet meedoen aan die onzinnigheid, dat voor ons de betonstop nu al ingaat. Vandaag hebben we de kans om hier het voortouw in te nemen.